Governing Board

President

Col. Ajay Shah

Treasurer

Harsh Vardhan Sharma

Governing Board Members

Lt. Col. Sanjeev Sethi (Retd.)
Gp. Capt. Pankaj Chopra (Retd.)
Naresh Joshi
Rohit Mathur
Sudhir Nayak
Shilpa Raj
Rajan Mehra